EDIFICIO Colecc. RAFAEL SEOANE CASTROS-ROMA IDADE MEDIA ESCUDOS & BANDEIRAS ALCALDES
APOSTOLADO MEDALLAS TRAXE &
Ballet REY de VIANA
Colecc. JIMÉNEZ-COSSÍO OFICIOS ESCOLAS
MAPAS & PLANOS FESTAS RELOXO de TORRE FJ MARTÍNEZ SANTISO TEMPOS MODERNOS BIBLIOGRAFÍA
ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS BIBLIOTECA VIRTUAL DE BETANZOS HEMEROTECA VIRTUAL DE BETANZOS ANUARIO BRIGANTINO  

ESCOLAS

O mundo das antigas escolas. Nenos de Mugardos no territorio das antigas escolas. Pupitres, bandeira (de Galicia por unha cara e de España pola outra) das "Escuelas García Hermanos", "Aparato mecánico para la colocación de láminas y mapas"... Cimeira masónica da bandeira das "Escuelas García Hermanos".
Armario das "Escuelas García Hermanos" con pesas e medidas do Sistema Métrico Decimal. Caparazón de tortuga procedente do Museo Escolar das "Escuelas García Hermanos". Caveira de cuadrúpedo... Esfera terrestre. Mapa escolar de África (1867).
Don Juan García Naveira. Busto en bronce de I. Díaz Baliño, fundido na Fundición Solórzano. Don Jesús García Naveira. Busto en bronce de I. Díaz Baliño, fundido na Fundición Solórzano. "1849-1929, 16 de MAYO AL EXCMO. SR. D. JUAN GARCÍA NAVEIRA EN EL OCTOGÉSIMO ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO Con todo el cariño, gratitud y respeto á que sus grandes merecimientos le hacen acreedor. Las Escuelas García Hermanos".
Placa homenaxe a don Juan García Naveira (1929). Doazón: Dª María del Rosario e D. Ramón González Rodríguez, bisnetos de D. Juan García Naveira e fillos de D. Ricardo Victoriano.
"ESCUELAS MUNICIPALES JESÚS GARCÍA NAVEIRA. COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA, BETANZOS 17-VIII-1917".
Doazón: Dª María del Rosario e D. Ramón González Rodríguez, bisnetos de D. Juan García Naveira e fillos de D. Ricardo Victoriano.
Figura africana da Unión Misional Franciscana, utilizada para limosnas. "Aparato mecánico para la colocación de láminas y mapas". Foron construídos en Burgos a mediados do século XIX. O primeiro ten unha "Historia Natural: colección de láminas para la enseñanza intuitiva de las escuelas [1888], por A. V. Sánchez". E o segundo, unha "Historia Sagrada: colección de láminas publicada por la Librería de Educación de D. Manuel Rosado, Esparteros, nº 11, Madrid, 5ª edición". Proceden das "Escuelas García Hermanos". O mundo das antigas escolas.
     
Figura asiática da Unión Misional Franciscana, utilizada para limosnas. Armariño para a clase de debuxo nas "Escuelas García Hermanos".    

INICIO

BIBLIOGRAFÍA

ALFARO, Enrique (1949): «La enseñanza profesional obrera y los centros que la realizan». Anuario Brigantino.

ARCAY BARRAL, Ángel (2018): "Bibliografía sobre o Parque do Pasatempo (1900-2017)". Casa dos Espellos, nº 1.

ARCAY BARRAL, Ángel & TEIJEIRO MOSQUERA, Daniel (2018): "Fontes documentais arredor dos García Naveira: Obras públicas do Parque do Pasatempo no Arquivo Municipal de Betanzos". Casa dos Espellos, nº 1.


ARES FARALDO, Manuel (1990): «La Cátedra de Latinidad de Betanzos». Anuario Brigantino.

BARRECHEGUREN FERNÁNDEZ, Jorge (2018): "El regreso de los indianos". Casa dos Espellos, nº 1.


Borondo, Rogelio (1900), Memorias de un viaje improvisado. Betanzos, Imp. Sucs. de Castañeira.


BRAIS DA BOUZA (1992): «De la cilla de un maestro: con Don Quijote en clase». Anuario Brigantino.


BRAIS DA BOUZA, «De la cilla de un maestro: en pro de la ortografía española». Anuario Brigantino 1993.


BRAIS DA BOUZA, «De la cilla de un maestro: Ayer y hoy, según el criterio de su Real Academia, de casos dificultosos en la enseñanza de la ortografía española». Anuario Brigantino 1994.


BRAIS DA BOUZA, «De la cilla de un maestro: Ayer y hoy, según el criterio de su Real Academia, de casos dificultosos en la enseñanza de la ortografía española (II)». Anuario Brigantino 1995.


BRAIS DA BOUZA, «De la cilla de un maestro: Ayer y hoy, según el criterio de su Real Academia, de casos dificultosos en la enseñanza de la ortografía española (y III)». Anuario Brigantino 1996.


CABANO VAZQUEZ, José Ignacio; PATO, Mª Luz; SOUSA, José, «El Pasatiempo (I): un país de Oriente». Anuario Brigantino 1986.


C.E.M. , «Vive a Natureza». Anuario Brigantino 1991.


COSTA RICO, Antón e BENÍTEZ GARCÍA, Mª Xosé, «Marcelino Pedreira: Un mestre coruñés baixo a influencia de Pestalozzi e da Escola Nova». Anuario Brigantino 1999.


COSTA RICO, Antón, «A presencia da institución libre de enseñanza en Betanzos». Anuario Brigantino 1988.


CRESPI RODRIGUEZ, José. «Restauración del Pasatiempo». Anuario Brigantino 1996.


CRESPI RODRIGUEZ, José, «El Pasatiempo: una nueva dimensión». Anuario Brigantino 1998.


CRESPÍ RODRÍGUEZ, José, «El Pasatiempo: un modelo utópico de ordenación». Anuario Brigantino 2002.


CRESPO, Celestino Luis, «La Enseñanza en Betanzos». Anuario Brigantino 1948.


(1948): «Escuela municipal de orientación agrícola de Betanzos: conferencias». Anuario Brigantino.


DÍAZ BLANCO, Elena, «Escola Municipal de Folclore de Betanzos». Anuario Brigantino 1999.


DOMÍNGUEZ GARCÍA, José Manuel, «La cátedra de Latinidad de Betanzos (1614-1853)».
Anuario Brigantino 1995.


E.G.P., «Escuela de Formación Profesional de Betanzos». Anuario Brigantino 1949.


ERIAS MARTINEZ, Alfredo, «Sorpresa no Pasatempo de Betanzos: aparece unha lauda sepulcral do s. XV». Anuario Brigantino 1996.


ERIAS MARTÍNEZ, Alfredo (2008): "Betanzos pedagóxico". Anuario Brigantino, nº 38.

FRAGA PÉREZ, Sara (2018) – "O traxe como fonte de información: modo de vida, importancia social e datación das fotografías do Parque do Pasatempo". Casa dos Espellos, nº 1.

FUENTES ABELEDO, Eduardo José (2014): "Reflexiones en torno a la acción educativa de los Hermanos García Naveira en Betanzos". Anuario Brigantino.


FUENTE GARCIA
sj, Santiago de la, 1980, LA EDUCACIÓN EN BETANZOS Y SU COMARCA: Aporte a su conocimiento y superación. Curso 1978-1979. Ayuntamiento de Betanzos.


FUENTE GARCIA
sj, Santiago de la, «Los Hermanos García Naveira y sus fundaciones». Anuario Brigantino 1999.

FUENTE MARQUÉS, DE LA, Eduardo (2018): "Os García Naveira, dous paradigmas dun indiano". Casa dos Espellos, nº 1.


«FUNDACIÓN CIEC: Centro Internacional de la Estampa Contemporánea». Anuario Brigantino 2001.


«FUNDACIÓN CIEC: Centro Internacional de la Estampa Contemporánea». Anuario Brigantino 2002.


«FUNDACIÓN CIEC, Centro Internacional de la Estampa Contemporánea: Un referente nacional en el mundo del Grabado». Anuario Brigantino 2003.


«FUNDACIÓN CIEC, Centro Internacional de la Estampa Contemporánea». Anuario Brigantino 2004.


«FUNDACIÓN CIEC, PANORAMA DE ARTE GRÁFICO ACTUAL». Anuario Brigantino
2005.


«FUNDACIÓN CIEC: Compromiso con el Arte Gráfico». Anuario Brigantino
2006.


HEYVAERT, Anne (1999) «La Fundacion C.I.E.C. Centro Internacional de la Estampa Contemporánea: Apuesta para un centro de gráfica en Galicia, actividades y proyectos». Anuario Brigantino.


Instituto «Francisco Aguiar» de Betanzos. 50 aniversario: 1952-2002. IES Francisco Aguiar, Betanzos.


LÓPEZ VILLASOL, Carmen (2001): «Dos sueños en piedra: A Quinta da Regaleira y el Parque del Pasatiempo». Anuario Brigantino.


MARIÑO ESPIÑEIRA, Delfín (1999): «El turista ideal del «PASATIEMPO». Anuario Brigantino.


MARIÑO ESPIÑEIRA, Delfín (1999): «El «PASATIEMPO»: pionerismo escénico del «JARDÍN TEMÁTICO»». Anuario Brigantino.


MARIÑO ESPIÑEIRA, Delfín (1999): «Juegos en el «PASATIEMPO» surrealista». Anuario Brigantino.


MARIÑO ESPIÑEIRA, Delfín (2000): «Mito y utopía: sabiduría pedagógica del «Pasatiempo»». Anuario Brigantino.


MARIÑO ESPIÑEIRA, Delfín (2001): «El corazón de la Fortuna en los arquetipos literarios del «Pasatiempo»». Anuario Brigantino.


MARIÑO ESPIÑEIRA, Delfín (2004): «Introducción a la narrativa del Pasatiempo». Anuario Brigantino.


MARTÍNEZ BALEIRÓN, Mónica (2006): «Servizo de Normalización Lingüística (Concellería de Xuventude e Normalización Lingüística». Anuario Brigantino.


MEIJIDE PARDO, Antonio (1990): «La enseñanza secundaria en Betanzos en el siglo XIX: el Instituto Libre y los Colegios Privados». Anuario Brigantino.


MIGUEZ, José Antonio (1989): «Recuerdo y evocación de don Francisco Vales Villamarín». Anuario Brigantino.


MONTERO GÓMEZ, Xosé Manuel e RODRÍGUEZ PORCA, Pedro L. (2002): «Cincuentenario do Instituto «Francisco Aguiar» de Betanzos (1952-2002): Historia e conmemoración». Anuario Brigantino.


MORANDEIRA ROEL, Pilar (1989): «Mapa escolar da antiga provincia de Betanzos na segunda década do s. XIX». Anuario Brigantino.


MORANDEIRA ROEL, Pilar (1990): «O ensino primario en Betanzos: 1839-1844». Anuario Brigantino.


PEDREIRA DOPICO, Justo Javier (1993): «Escola-Taller ‘Pasatiempo’. Las Escuelas-Taller trabajando para el futuro». Anuario Brigantino.


PEDREIRA DOPICO, Justo Javier (1994): «Escuela-taller ‘Pasatiempo’. Factor de potenciación social». Anuario Brigantino.


PEDREIRA DOPICO, Justo J. (1995): «El Centro de Formación Ocupacional». Anuario Brigantino.


RIVERA VÁZQUEZ S. J. Evaristo (1991): «Betanzos y el Colegio de Jesuitas de Ancéis». Anuario Brigantino.


RODRÍGUEZ EIRÍS, Emilia e GARCÍA GONZÁLEZ, XOSÉ ANTONIO (1993): «Didáctica do Museo das Mariñas (I): Idade Media». Anuario Brigantino.


RODRÍGUEZ EIRÍS, Emilia e GARCÍA GONZÁLEZ, Xosé Antonio (1994): «Didáctica do Museo das Mariñas (II): o Apostolado de Rubens e o Hospital de San Antonio de Padua». Anuario Brigantino.

TEIJEIRO MOSQUERA, Daniel Lucas (2018): "A arte no Pasatempo de Betanzos. Un templete de catálogo". Casa dos Espellos, nº 1.


TORRES REGUEIRO, Xesús (1991): «A Irmandade da Fala de Betanzos: 1917-1930». Anuario Brigantino.


«Un Instituto Laboral, en Betanzos: Decreto de 7 de septiembre de 1951...» Anuario Brigantino
1951.


V
ALES VILLAMARÍN, Francisco (1916) "Una visita a las escuelas". Betanzos. (V Centenario del voto a su glorioso patrono San Roque). Betanzos.


V
ALES VILLAMARÍN, Francisco, e outros (1918): Xogos Froraes de Betanzos, 1918. Editado polas Irmandades da Fala de Betanzos e impreso na Imprenta de Manuel Villuendas.

VÁZQUEZ-REY FARTO, Ernesto (2018): "O Parque do Pasatempo no arquivo gráfico do Museo de Pontevedra". Casa dos Espellos, nº 1. Casa dos Espellos, nº 1.